Døgnanbringelse

Børn og unge i Vendsyssel Rådgivnings Center anbringes ofte i plejefamilier, der er fast tilknyttet VRC. Behandlingsansvaret påhviler pædagogisk uddannet personale i Vendsyssel Rådgivnings Center. Plejefamilien har tilknyttet en fast støtte- og behandlings-ansvarlig, som står til rådighed 24 timer i døgnet via mobiltelefon.

”Fordi den unge ikke er ”på” i 24 timer, og kommer hjem til en plejefamilie og kan bruge familiens nærmiljø, med fordel bruge nærmiljøets fritidstilbud og ikke mindst komme i kontakt med almindelige unge.”

Vi har erfaring for, at behandlingskrævende børn og unge profiterer mere af tilbudet i familiære rammer end i traditionelle institutionslignende miljøer. Børnene og de unge får en hverdag, der er præget af ro og forudsigelighed med mulighed for megen én til én kontakt med få voksne uden påvirkning fra andre socialt belastede unge. Børnene og de unge får erfaringer med at være en del af en familie med samfundsmæssigt acceptable normer og værdier, samt troværdige voksenmodeller, de kan spejle sig i. Plejefamiliens primære opgave er at etablere en hverdag for barnet, hvor det oplever stabile voksne, som drager en tæt omsorg og tryg kontakt, som fordrer følelsesmæssig tilknytning.

”Vores plejefamilier er glade for, at det er VRC, der har behandlingsansvaret, og at det er VRC, der står for samarbejdet med  den biologiske familie. Vi er der altid og nemme at få fat på, og skulle lokummet brænde på, og det er nødvendigt, at der kommer en og hjælper med at løse akutte problemer – ja så kommer vi – det giver en stor tryghed.”

Vendsyssel Rådgivnings Center samarbejder med plejefamiler, der er godkendt af såvel opholds- som af anbringende kommuner. Plejefamilierne forpligter sig til et tæt samarbejde med vores konsulenter og modtager besøg mindst 1 gang hver måned.

Plejefamilierne mødes desuden i en netværksgruppe 6-8 gange årligt. Vores konsulenter deltager i disse netværksmøder. Vi arbejder med fælles temaer, ser relevante film, hører oplæg og/eller erfaringsudveksler med hinanden.

Anbringende kommune kan vælge selv at ansætte plejefamilier, eller lade Vendsyssel Rådgivnings Center varetage alle opgaver med ansættelse, lønudbetaling, transport, lomme- og tøjpenge m.v.

Det er jf. Lov om social service §49 stk. 1 altid anbringende kommune, der fører tilsyn med plejefamilien, Vendsyssel Rådgivnings Center tilbyder gerne mod betaling at overtage tilsynet.

Vi samarbejder tillige med udvalgte socialpædagogiske opholdssteder, som kan inddrages, hvis en anbringelse i plejefamilie ikke er mulig eller ønskelig.